Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ διαφόρων,   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  10.318,00 € συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 9-1-2018  ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΕ9Μ4690ΒΞ-Π1Ψ }