Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  12.350,00   € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΒ624690ΒΞ-73Φ }