Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ»   (CPV 33199000-1) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.   Προϋπ. δαπάνης  2.421,55  € συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΚΧΠ4690ΒΞ-0ΜΘ }