Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια Καυσίμων {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ}

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την προμήθεια Καυσίμων {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ}  (KAE 1611)   Προϋπ. δαπάνης  45.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ. Με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6Θ8Ο4690ΒΞ-Δ70}