Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ»  ,   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  12.720,00 € συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 9-1-2018  ώρα 13:30. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 7ΙΥΞ4690ΒΞ-ΩΙΑ }