Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  3.400,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  68ΓΠ4690ΒΞ-2Φ3 }