Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝ. ΧΡΗΣΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ  & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  9551,21 € συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6ΣΠΔ4690ΒΞ-ΦΟΖ }