Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝ. ΧΡΗΣΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ  & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  9551,23 € συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 9-1-2018  ώρα 13:30. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΚΥ64690ΒΞ-Ζ4Τ }