Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας, εστίασης και απορρυπαντικών

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια:   Σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας, εστίασης και  απορρυπαντικών για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.   Προϋπ. δαπάνης   19.989,56 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΠΒΘ4690ΒΞ-Φ1Ψ  }