Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια του είδους « ΝΑΡΘΗΚΕΣ »

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια του είδους « ΝΑΡΘΗΚΕΣ » (CPV 33141760-5) (KAE 1311)  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.   Προϋπ. δαπάνης  1.631,66  € συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΛΚΚ4690ΒΞ-ΜΗΝ }