Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια του είδους « ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ »

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια του είδους « ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ »   (CPV 33141613-0) (KAE  1311)   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.   Προϋπ. δαπάνης  9358,33 € συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6Θ9Ε4690ΒΞ-ΟΚΓ }