Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για υπηρ. συντήρησης-επισκευής Η/Υ και περιφερ. εξοπλ, με ανταλλακτικά

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ετήσια συντήρηση-επισκευή Η/Υ και περιφερ. εξοπλ , με ανταλλακτικά (CPV: 50323000-5, 30237000-9) (ΚΑΕ: 0887,1439). Προϋπ. δαπάνης  6.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  70Λ04690ΒΞ-ΩΓ3 }