Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/ 2017 ΗΛΕΚΤΡ. Δ.Α.Δ. για «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡ.  Δ.Α.Δ. ,  για την ανάθεση του έργου:  «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων»  για κάλυψη αναγκών του  Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  (καθαριότητα των εσωτερικών χώρων, τουλάχιστον 4.160 τ. μ./ημέρα), για ένα (1) έτος. Προϋπ. δαπάνης 152.778,13  € συμπ. ΦΠΑ 24%. Η διακήρυξη στην οποία περιλαμβάνονται όροι συμμετοχής και προδιαγραφές θα είναι αναρτημένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ  και ΕΣΗΔΗΣ από   1-3-2017