Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρίθμ. 6/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV  33696500-0) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Βιοχημικών: ρουτίνας, εφημερίας-εφεδρικός, επειγόντων περιστατικών,  μέτρησης γλυκοζυλιωμένης  αιμοσφαιρίνης & Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή) καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

Προϋπολ.  δαπάνης  87.764,84 € συμπεριλ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: 6ΜΥΔ4690ΒΞ-ΑΣΑ