Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Συσκευών Αναλύσεων

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό (ΠΠΥΥ 2014)

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή   για την προμήθεια:

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Συσκευών Αναλύσεων (CPV 38432000-2) (ΚΑΕ 1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών  {α) Αέριων Αίματος, β)  Μέτρησης  Καρδιακών Ενζύμων}  καθώς και των  αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

Προϋπ. δαπάνης 29,716.80  €  συμπ. ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: 6ΖΘ24690ΒΞ-ΩΟΦ