Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ  (CPV  33141110-4) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 15.241,90 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Συνημμένα

FileDescriptionDate addedFile size
ΠΜΔ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ-ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ (ΑΔΑΜ)26/09/2017 14:56 456 KB
ΤΕΥΔ ΠΜΔ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ26/09/2017 14:56 188 KB