Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου:Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου:Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού –
(CPV 50532000-3) (ΚΑΕ 0887), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: ΩΗ4Λ4690ΒΞ-Ι78