Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός (εκτός ΠΠΥΥ) προϋπ. δαπάνης 30.305,60 € συμπ ΦΠΑ 24%, για την ανάθεση του έργου: 1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων ( CPV 90524400-0) (ΚΑΕ 0439) και 2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων ( CPV 90524000-6) (ΚΑΕ 0439)

Το ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (εκτός ΠΠΥΥ) προϋπ. δαπάνης 30.305,60 € συμπ ΦΠΑ 24%,  για την ανάθεση του έργου

1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών  αποβλήτων ( CPV 90524400-0)  (ΚΑΕ 0439) για το Νοσοκομείο κιλά περίπου  6.200  Προϋπ. δαπάνης περίπου 23.832,80 € συμπ ΦΠΑ 24%    & για το Κ.Υ.Κατασταρίου    κιλά  περίπου     100  Προϋπ. δαπάνης περίπου      384,40 € συμπ ΦΠΑ 24% Συνολική προϋπολ. δαπάνης 24.217,20 συμπ. ΦΠΑ 24%.

2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων  ( CPV 90524000-6) (ΚΑΕ 0439) 2α) αποτέφρωση.  για το Νοσοκομείο           Κιλά    500    Προϋπ. δαπάνης 1.054,00 € συμπ ΦΠΑ 24% 2β) αποστείρωση. για το Νοσοκομείο           Κιλά  5.700  Προϋπ. δαπάνης 4.947,60 €  συμπ ΦΠΑ 24% για το Κ.Υ.Κατασταρίου     Κιλά     100 .Προϋπ. δαπάνης       86,80 € συμπ ΦΠΑ 24%                                                          Συνολική προϋπολ. δαπάνης 5.034,40  συμπ. ΦΠΑ  24% Κριτήριο κατακύρωσης : η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στη διεύθυνση: https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΛΤΦ4690ΒΞ-ΒΥΚ