Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Για την Ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο. (CPV 60161000-4 «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439)

Το ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προκηρύσσει  Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Για την Ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο. (CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439) Προϋπολ. δαπάνης   31.500,00 € συμπερ. και του ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους με Κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο σύνδεσμο: https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΓΩ54690ΒΞ-2ΛΧ