Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Για την Ανάθεση του έργου: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (CPV 60000000-8 «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού» )(ΚΑΕ 0439)

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προκηρύσσει  Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Για την Ανάθεση του έργου:  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (CPV 60000000-8 «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού» )(ΚΑΕ 0439) Προϋπολ. δαπάνης   3.600,00συμπερ.  ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους Κριτήριο κατακύρωσης  την   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διαύγεια στο σύνδεσμο: https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΖΨ44690ΒΞ-ΝΨΣ