Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV  33192000-2   Ιατρικές Προμήθειες ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 11.199,54  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή