Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια « ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  (CPV  33141500-5  Αναλ. Αιματολογικά Προϊόντα &   33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα) (ΚΑΕ 1311 & 1359 προϋπ. δαπάνης 24.332,35  συμπ. ΦΠΑ 13%  & 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή