Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια « ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ  (CPV  33181520-3 ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 24.948,98  συμπ. ΦΠΑ 13% & 6%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή