Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια « ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  (CPV  33162200-5 ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 24.189,49  συμπ. ΦΠΑ 24% & προμήθεια « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ   (CPV  33184100-4 ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 6.505,81 συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή