Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια « Ιατρικό Βαμβάκι  (CPV  33141115-9 ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 1.719,92  συμπ. ΦΠΑ 13% και « Νοσοκομειακά είδη από χαρτί  (CPV  33198000-4 ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 5.798,59 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή