Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια «Σύριγγες  (CPV  33141310-6 ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 10.735,45  € προ ΦΠΑ ή 13.243,24  € συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή