Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια « ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ  (CPV  33141324-7) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 1.576,35  συμπ. ΦΠΑ 13% για την προμήθεια « ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  (CPV  33141321-6) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 1.480,72  συμπ. ΦΠΑ 24%, και για την προμήθεια « ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ   (CPV  33141320-9) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 1.089,78 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή