Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ  (CPV  33140000-3 Ιατρικά Αναλώσιμα) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 20.416,55  συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή