Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου : Υπηρεσία μετρήσεων από ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου:  Υπηρεσία μετρήσεων από ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ  (CPV 90721600-3 «Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών») (ΚΑΕ 0429), προϋπολ. δαπάνης 2.870,00  € συμπ.  ΦΠΑ, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  73ΜΗ4690ΒΞ-ΠΨ4 }