Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ, για την ανάθεση του έργου  «Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ  (CPV  79713000-5) (ΚΑΕ 0429)», για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  23.743,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΛ5Τ4690ΒΞ-ΨΑΩ }