Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3169/18-5-2017 με ΑΔΑ:7Κ0Υ4690ΒΞ-3Υ7 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΖ :Α) μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του ΠΜΔ με αρίθμ. Πρωτ.  3106/15-5-2017 και ΑΔΑ: ΩΛ5Β4690ΒΞ-ΚΑΘ διακήρυξης για προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου-Χειρουργικά Μοσχεύματα, που αρχικά είχε οριστεί για την Παρασκευή 26 Μαϊου του 2017 και ώρα 09:00πμ. Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 29 Μαϊου του 2017 και ώρα 09:00πμ. Κατά τα λοιπά η διακήρυξη ισχύει ως έχει και Β) η ορθή επανάληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με ΑΔΑ : ΩΛ5Β4690ΒΞ-ΚΑΘ, έχει σταλεί στα αρμόδια Επιμελητήρια και επισυνάπτεται στη παρούσα ανακοίνωση.