Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Υποβολή Προσφορών,  για την προμήθεια « ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV  33162200-5) (ΚΑΕ 1311 )»,  « ΡΑΜΜΑΤΑ (CPV  33141126-9) (ΚΑΕ 1311 )» και για την προμήθεια « ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV  33192000-2) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 2273,50 € συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή