Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συλλογή Προσφορών ,  για την προμήθεια « ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV  33140000-3 ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 6.337,37 συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή