Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ »

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ » (CPV 24962000-5) (KAE 1899),   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους , προϋπολ. δαπάνης 17.868,40 € συμπερ. ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή και με ημερομηνία διενέργειας …

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Υποβολή Προσφορών,  για την προμήθεια « ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV  33162200-5) (ΚΑΕ 1311 )»,  « ΡΑΜΜΑΤΑ (CPV  33141126-9) (ΚΑΕ 1311 )» και για την προμήθεια « ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV  33192000-2) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 2273,50 €…

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συλλογή Προσφορών ,  για την προμήθεια « ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV  33140000-3 ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 6.337,37€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια « ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ προϋπ. δαπάνης 3.278,17 € συμπ. ΦΠΑ (CPV  33141500-5  Αναλ. Αιματολογικά Προϊόντα, ΚΑΕ 1311, προϋπ. δαπάνης 878,17  € συμπ. ΦΠΑ 24%) & (33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα,…

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 24455000-8) (KAE 1351),  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.  Προϋπολ. δαπάνης 11.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή και με ημερομηνία διενέργειας  την Τρίτη  1 Αυγούστου…

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια υγρών Καυσίμων {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ}

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την προμήθεια Καυσίμων {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ}  (KAE 1611)   Προϋπ. δαπάνης  45.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ. Με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΛΛΔ4690ΒΞ-ΔΞ7}

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Επαναληπτικού Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ  (CPV  33140000-3  Ιατρικά Αναλώσιμα) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 3.761,17  € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια « ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  (CPV  33141321-6) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 1.480,72  € συμπ. ΦΠΑ 24%, και για την προμήθεια « ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ   (CPV  33141320-9) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου  «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»  (CPV 45259000-7)  (KAE 0439)  για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  20.560,86 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ανά μήνα . Με κριτήριο κατακύρωσης: την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ…

Ανακοίνωση αναβολής διενέργειας Π.Μ.Δ. για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου  ανακοινώνει την αναβολή διενέργειας του Π.Μ.Δ.  για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης,  που είχε ορισθεί για την  Τετάρτη  5 Ιουλίου του 2017 {σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 4101/21-6-2017, ΑΔΑ: 6ΔΛΠ4690ΒΞ-Η68 & ΑΔΑΜ: 17PROC001568531…