Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Π.Μ.Δ. για την ανάθεση του έργου:« Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν  (1)  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » για το προσωπικό του Γ. Ν. Ζ., για ένα  (1) έτος. Σύνολο ωρών ετήσιας απασχόλησης 260 ώρες περίπου. Προϋπ.…

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  12.350,00   € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΒ624690ΒΞ-73Φ }

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  10.740,00  € συμπερ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ω7ΗΡ4690ΒΞ-ΜΩΒ }

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  3.400,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  68ΓΠ4690ΒΞ-2Φ3 }

Διενέργεια επαναληπτικού ΠΜΔ για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΜΔ για την προμήθεια  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών»,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  2.067,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΕΓΧ4690ΒΞ-ΜΡΙ…

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου  Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας  (CPV 90922000-6 «καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων») (ΚΑΕ 0439), για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  3.025,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ…

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου  Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας  (CPV 55523000-2) (ΚΑΕ 0419), για κάλυψη αναγκών περίπου  (1) έτους.  Προϋπ. δαπάνης  40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,…

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ 1. Για την ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, προϋπ. δαπάνης   8.835,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%  & 2. Για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπ. δαπάνης 4.464,00   € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης…

Θέμα : Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες») (ΚΑΕ 0439). Προϋπ. δαπάνης  12.499,20 € συμπερ. Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΥΑΨ4690ΒΞ-ΗΜΞ…

Θέμα : Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ, για την ανάθεση του έργου  «Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ  (CPV  79713000-5) (ΚΑΕ 0429)», για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  23.743,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη…