Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών»  (KAE  1359)  (CPV 33695000-8 «Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα » )   Προϋπ. δαπάνης 44.900,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρίθμ. 5/ 2017 ΗΛΕΚΤΡ. ΔΑΔ για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, προϋπολ. δαπάνης 134.996,59  € συμπ. ΦΠΑ,   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο…

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. 6 / 2016

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ.  6 / 2016  (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 47854, ΑΔΑ: ΩΥΕ74690ΒΞ-ΡΓ0, ΑΔΑΜ: 17PROC002151590)  του Ηλ. ΔΑΔ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV  33696500-0) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 6/ 2016 Ηλεκτρ. ΔΑΔ , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Ηλεκτρ. ΔΑΔ κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV  33696500-0) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Βιοχημικών: ρουτίνας, εφημερίας-εφεδρικός, επειγόντων περιστατικών,  μέτρησης γλυκοζυλιωμένης  αιμοσφαιρίνης & Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου  «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»  (CPV 45259000-7)  (KAE 0439)  για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  20.560,86 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ανά μήνα . Με κριτήριο κατακύρωσης: την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ…

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια υγρών Καυσίμων {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ}

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την προμήθεια Καυσίμων {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ}  (KAE 1611)   Προϋπ. δαπάνης  45.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ. Με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6ΙΕΦ4690ΒΞ-Ι39}

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (CPV 33141320-9) προϋπ. δαπάνης 408,36 € συμπ. ΦΠΑ 24%  και  ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (CPV 33141321-6) (ΚΑΕ 1311 ) προϋπ. δαπάνης 1.345,42 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1)…

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, (CPV 30121200-5 «φωτοαντιγραφικές συσκευές») (ΚΑΕ 9749). Προϋπ. δαπάνης  6.400,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:…

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ   «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV  33140000-3) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 2.926,45 € συμπ. ΦΠΑ, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας, εστίασης και απορρυπαντικών

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια:   Σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας, εστίασης και  απορρυπαντικών για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.   Προϋπ. δαπάνης   19.989,56 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη…