Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (KAE 1311) (CPV 33141000-0 «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μ. χρ. και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά») Πιθανής προϋπ. δαπάνης   5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κατεψυγμένα ψάρια CPV 15221000-3, Κατεψυγμένα λαχανικά CPV 15331170-9, Γαλακτοκομικά προϊόντα CPV 15500000-3) {ΚΑΕ 1511} προϋπολ. δαπάνη 19.500,00€ συμπερ. ΦΠΑ 13% για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους.…