Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία

Διάρθρωση

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής − Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Τμήμα Γραμματείας
3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
5. Τμήμα Οικονομικού
6. Τμήμα Επιστασίας − Ιματισμού
7. Τμήμα Τεχνικού
Οργανόγραμμα