Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ιατρική Υπηρεσία

Γενικές πληροφορίες

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:

Α. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Παθολογικό Τμήμα
2. Πνευμονολογικό Τμήμα
3. Καρδιολογικό Τμήμα
4. Παιδιατρικό Τμήμα
5. Μονάδα Τεχνιτού Νεφρού

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Χειρουργικό Τμήμα
2. Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα
3. Αναισθησιολογικό Τμήμα
4. Ορθοπεδικό Τμήμα

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Τμήμα
2. Αιματολογικό Τμήμα
3. Ακτινολογικό Τμήμα
4. Φαρμακείο

Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού
2. Φυσιοθεραπευτές
Οργανόγραμμα